Va-lösningar

Top Water – övervakning och kontroll av produktion av rent vatten online Vår molnbaserade teknik för kontroll och administration av cisternanläggningar kan också användas för att balansera grundvattenuttag. Systemet består av lokala enheter som övervakar vattennivåerna med integration med vattenförsörjningssystemet, som i sin tur kontrollerar utvinningen av vatten via sina pumpar. Via en modell kan utloppet optimeras enligt inflöde och produktion. Systemet eliminerar också behovet av manuell lödning av nivåer, en metod som ofta är en källa till fel. Dessutom varnas jourtjänsten via SMS vid störningar.

Cirka hälften av allt dricksvatten som produceras av kommunala anläggningar i Sverige kommer från borrhål – grundvatten. Samma kvalitetsregler gäller för grundvatten som för ytvatten från sjöar och vattendrag. Men det är svårare för leverantören att kontrollera produktionen eftersom utbudet varierar med årlig nederbörd. Olika storlekar på vattenuttag kan också påverka vattenkvaliteten. Det bör också påpekas att det är leverantören som måste övervaka och kontrollera vattnets kvalitet enligt ett antal statliga bestämmelser. Vår molnbaserade teknik för kontroll och administration av andra cisternasystem är också användbar för att kontrollera grundvattenuttag Vi har utvecklat ett system med lokala små enheter som övervakar vattennivån i borrhålsbehållarna trådlöst med enheter som är anslutna direkt till uttaget ovanför borrhålet. Systemet är anslutet till vår molntjänst som kontinuerligt övervakar nivåerna. Detta är anslutet till vattenförsörjningens styrsystem som styr uttaget av vatten via dess pumpar. Vid behov överförs data till de rapporteringssystem som krävs för att rapportera utloppsvolymer och vattenkvalitet. Via en modell kan utloppet optimeras enligt inflöde och produktion. Systemet är enkelt att expandera och anpassar sig efter förändringar i efterfrågan och tillgången på vatten. Genom att utbyta information mellan vår molntjänst och systemet för laddning av vatten kan förluster i ledningssystemet uppskattas.